Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli; Temel Dini Bilgiler Dersi

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli; Temel Dini Bilgiler Dersi

Muhammed Bahaddin Doğan 01/05/2024

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli; Temel Dini Bilgiler Dersi

Ülkece yeni bir yüzyılın hayallerini kurarken bunu “Türkiye yüzyılı” olarak isimlendirdik. Türkiye’nin yüzyılının temeli ise ancak eğitimle atılabilir. Eğitimle ancak Türkiye’nin yüzyılını inşa edebiliriz. Kendi görüşüm olarak şunu ifade etmek isterim. “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” için geç kalındı. “Hedef 2023” sloganları atıldığında eğitim adına bu çalışmaların yapıldığına dair herhangi bir şey kamuoyu ile paylaşılmadı. Bugüne değin tamamlanması gereken yeni müfredat çalışması ancak 2024 yılı nisan ayında tamamlandı ve kamuoyu ile paylaşılarak bir fikir alışverişi olması amaç edinildi. Burada yeni bakanı tebrik ederken, 2023’e gelen süreçte bakanlık yapan kıymetli hocalarımızı da maalesef sorgulamak durumundayız.

Her ne kadar geç kalınmış olsa da tartışmalı bir sürecin ardından yeni müfredat herkesin incelemesine sunulmuş oldu. Biz de ilgimiz ve alanımız olması sebebiyle, din dersleri konusundaki dersleri incelemeye çalıştık. Bu derslerden biri de Anadolu İmam Hatip Liselerinde 9. Sınıflara okutulan “Temel Dini Bilgiler” dersidir. Bununla ilgili kısa bir değerlendirme kaleme almaya çalıştık.

Temel Dini Bilgiler Dersi

Günümüz eğitim sistemleri, öğrencilere sadece bilgi değil, aynı zamanda değerler ve beceriler de kazandırmayı hedefler. Türkiye’nin bu alandaki öncü kurumlarından biri olan Anadolu İmam Hatip Liseleri, “Temel Dini Bilgiler Dersi” ile dini eğitimde yeni bir sayfa açıyor. Bu ders, Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin temelleri üzerine kurularak, öğrencilere İslam’ın ana prensiplerini öğretmeyi amaçlamaktadır.

Eğitim Felsefesi ve Programın Amacı

Anadolu İmam Hatip Liseleri’nde 9. sınıflara sunulan Temel Dini Bilgiler Dersi, öğrencilere İslam'ın temellerini kapsamlı bir biçimde anlatmayı hedefler. Dersin temelinde yatan eğitim felsefesi, bireylerin sadece akademik olarak değil, aynı zamanda sosyal ve duygusal olarak da gelişimini destekleyecek yapılandırılmış bir öğretim programını içerir. Program, öğrencilere adalet, sorumluluk ve saygı gibi evrensel değerleri kazandırma misyonunu üstlenmiştir.

Ünite Yapısı ve İçeriği

Kendimi, Evreni ve Allah'ı Tanıyorum: Bu ünite, öğrencileri, kendi varoluşlarını ve evrenin işleyişini derinlemesine sorgulamaya yönlendirir. Özellikle Allah'ın varlığı ve birliği konularında, tümevarımsal akıl yürütme becerilerini geliştirmek amaçlanır. Ders içeriği, öğrencilere evrendeki düzen ve karmaşıklığın Allah'ın varlığının delilleri olarak nasıl yorumlanabileceğini öğretir. Bu süreç, öğrencilerin İslami anlayışlarının temellerini sağlamlaştırır ve onlara evrensel ve kişisel sorular üzerine düşünme fırsatı sunar. Bu bağlamda, öğrencilerin dini kavrayışları ve manevi düşünceleri daha bilinçli ve eleştirel bir şekilde gelişir. [1]

Yaratılışın Asıl Gayesi: Allah'a İman: Allah'a imanın temellerini öğretmek ve bu inancın günlük yaşam üzerindeki etkilerini gözler önüne sermek bu ünitenin ana hedeflerindendir. İman esaslarını, yani Allah'a, meleklere, kutsal kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe ve kadere olan inancın detayları, öğrencilere detaylı bir şekilde anlatılır. Dersler, imanın bir Müslüman'ın hayatındaki rolünü ve bu inancın bireyin davranışlarına, düşünce yapısına ve toplumsal ilişkilerine nasıl yansıdığını inceler. Bu ünite, öğrencilerin günlük kararlarını ve etkileşimlerini şekillendiren manevi değerlerin farkındalığını artırmayı amaçlar.

İmanın Meyvesi: İbadetler: Bu ünitede, ibadetlerin Müslümanların sosyal ve bireysel yaşantılarındaki yerleri ele alınır. Öğrencilere namaz, oruç, hac ve zekât gibi ibadetlerin anlamları, önemleri ve uygulama şekilleri öğretilir. Ayrıca, bu ibadetlerin kişisel gelişimdeki rolü ve toplumsal uyum içinde nasıl bir işlev gördüğü üzerinde durulur. İbadetlerin, bireyin kendini disipline etmesi, sabır ve şükür gibi değerleri içselleştirmesi açısından nasıl kritik bir öneme sahip olduğu vurgulanır.

İslam'ın Özü: Güzel Ahlak: Güzel ahlak ünitesi, İslam'ın ahlaki öğretilerini ve bu öğretilerin günlük yaşamda nasıl yansıtılması gerektiğini kapsar. Dürüstlük, adalet, cömertlik gibi faziletler detaylı bir şekilde işlenir. Öğrencilere, bu ahlaki değerlerin bireysel huzur ve toplumsal barış üzerindeki etkileri anlatılır. Güzel ahlakın, sadece dini bir yükümlülük olmanın ötesinde, insanlar arası ilişkilerde ve toplumda pozitif bir etki yaratmanın anahtarı olduğu öğretilir. Bu sayede öğrenciler, günlük etkileşimlerinde bu değerleri nasıl pratik edebileceklerini öğrenir ve İslami prensipleri yaşam tarzlarına entegre etmenin yollarını keşfederler.

Öğretim Metodolojisi ve Değerlendirme

Maarif Modelinde, Temel Dini Bilgiler dersi için çok yönlü bir öğretim metodolojisi benimsemiştir. Dersler, öğrencilerin aktif katılımını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır ve çeşitli öğretim teknikleri kullanılarak dini bilgilerin somutlaştırılması amaçlanmıştır. Öğrenme sürecinin değerlendirilmesi, öğrencilere yönelik çeşitli ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile yapılır, bu sayede eğitimde bireysel farklılıklar gözetilir.

Sonuç

Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin 9. sınıfının Temel Dini Bilgiler Dersi, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde modern eğitim felsefeleri ile dini öğretim arasında köprü kurarak öğrencilere kapsamlı bir eğitim sunmaktadır. Bu program, İslam'ın temel değerlerini ve öğretilerini akademik disiplinlerle bütünleştirerek öğrencilerin hem manevi hem de entelektüel gelişimini desteklemektedir. Bu yenilikçi yaklaşım, öğrencilere çağdaş dünyada bilinçli ve dengeli bireyler olarak yer almaları için gerekli donanımı sağlamayı hedeflemektedir.

 

[1] Bu ünite, İmam Hatip Lisesinde ilk dini ders olarak işleniyor olabilir ve bu nedenle din konusunda temelden başlama amacı güdülmüş olabilir. Allah inancını tanıtmak ve benimsetmek için bu ünitenin tercih edildiğini düşünebiliriz. Ancak, yaş grubu ve soyut varlıklar ile kavramların anlaşılması açısından bu tercihin doğruluğunu sorgulamak gerekir. Allah’ın varlığı ve evrenin oluşumu gibi konular soyut kavramlardır ve özellikle 9. sınıf yaş grubu için karmaşık olabilir. 11-12 yaş grubu soyut öğrenmeye yeni başlar ancak dini bir konuda, özellikle Allah’ın varlığı gibi bir meselede, soyut öğrenmeye henüz yeni başlamış bir yaş grubu için bu konuların işlenişi uygun olmayabilir. 11. sınıfta bu konunun işlenmesi daha iyi olabilirken, 9. sınıfta bu yaş grubuna daha uygun bir konu seçilebilir. Ayrıca, fen bilimleri, felsefe ve kelam gibi derslerle disiplinler arası ilişkiler kurulmuş ancak bir 9. sınıf öğrencisinin henüz felsefe ve kelam bilgisi olmadan bu dersler arasındaki ilişkiyi kavraması zor olabilir. Kısacası, soyut kavramlar hakkında yeni yeni farkına varırken ve felsefe ile kelam hakkında henüz bilgi sahibi olmadan, ilk dersin ilk ünitesinde Allah'ın varlığını ele almak zorlayıcı olacaktır.

Muhammed Bahaddin Doğan

Muhammed Bahaddin Doğan

Benzer Yazılar

Kişilik Gelişimi: Mizaç, Kişilik ve Karakterin Etkileşimi Eğitim, Nesil ve Gençlik

Kişilik Gelişimi: Mizaç, Kişilik ve Karakterin Etkileşimi

Edebiyatta Çocuk: Masumiyetten Yoksulluğa, Farklı Kültürlerin Ortak Sesleri Dil, Edebiyat ve Şiir

Edebiyatta Çocuk: Masumiyetten Yoksulluğa, Farklı Kültürlerin Ortak Sesleri

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli; Kur’an-ı Kerim Dersi Eğitim, Nesil ve Gençlik

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli; Kur’an-ı Kerim Dersi

Bir İmam Hatip Ortaokulu Müfredatı Eğitim, Nesil ve Gençlik

Bir İmam Hatip Ortaokulu Müfredatı

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli; Peygamberimizin Hayatı Dersi ve Eğitimsel Etkileri Eğitim, Nesil ve Gençlik

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli; Peygamberimizin Hayatı Dersi ve Eğitimsel Etkileri

Yapay Zeka: Dijital Dünyanın Geleceğini Şekillendirme Teknoloji, Dijital Dünya ve Gelecek

Yapay Zeka: Dijital Dünyanın Geleceğini Şekillendirme

Çağın Değişim Noktası: Gazze’de Yaşananlar ve Üçüncü Yol Arayışı Dün Bugün ve Yarın

Çağın Değişim Noktası: Gazze’de Yaşananlar ve Üçüncü Yol Arayışı

Ne Olacak Bu Gençlerin Hali!? Eğitim, Nesil ve Gençlik

Ne Olacak Bu Gençlerin Hali!?

Yorumlar (0)

Yorum Ekle